SKRUTÁTOR

správce hlasování

Skrutátor dohlíží na průběh a stvrzuje platnost hlasování na shromážděních SVJ nebo BD.

Prodlužuje shromáždění vašeho SVJ zdlouhavé sčítání a vyhodnocení hlasování?

Připravili jsme pro Vás řešení
Skrutátor = Správce hlasování​

1

úsporu času při shromáždění až 80 %

2

přesnost 
hlasování/sčítání 

3

přehledný zápis 
z hlasování

4

dokumenty v souladu se zákonem

Jak správce pracuje?

Spočítat váhu hlasu v % konkrétního člena SVJ dle zápisu v KÚ je ve velkých bytových domech úkol hodný matematika. Přidejme k tomu aktuální prezenci, registraci příchozích členů, vyhodnocování usnášeníschopnosti shromáždění, vedení a následné zpracování platnosti či neplatnosti hlasování, a je jasné, že automatický a přesný software je pro výbory znatelnou pomocí.


Skrutátor je osoba přizvaná k účasti na shromáždění SVJ nebo BD, která:.

Tam dohlíží na prezenci členů společenství, hlásí výsledky předsedovi a potvrzuje usnášení schopnost shromáždění – tzn. provádí kontrolu oprávnění hlasovat kontrolou OP, plných mocí, výpisů z OR atd.

Při prezenci nahrává na hlasovací kartu sílu hlasu v % každého oprávněného člena společenství, popř. jeho zmocněnce.

Při hlasování o otázkách zveřejněných v pozvánce ke shromáždění vždy vyhlašuje začátek hlasování, čte bod, o kterém se hlasuje, a vyzývá členy k hlasování.

Jak se hlasuje?

Členové přistoupí k hlasovacímu zařízení a přiložením karty vyberou jednu z možností:

Ano/souhlasí

Ne/nesouhlasí

Zdržel se

provedou konkrétní hlasování o vyhlášeném bodu programu, který byl určen k hlasování.

Po odhlasování Skrutátor ohlásí ukončení hlasování a vyhlásí výsledky a platnost hlasování slovy:

Zúčastnilo se NN % účastněných členů

 shromáždění je/není usnášeníschopné

„Pro“ hlasovalo XX % zúčastněných,
„Proti“ hlasovalo YY % zúčastněných,
„Zdrželo se“ ZZ % zúčastněných

Zúčastnilo se NN % účastněných členů

Bod byl/nebyl schválen.

a takto bude pokračovat u každého bodu určenému k hlasování.

Po ukončení shromáždění Skrutátor vytvoří a odevzdá sadu dokumentů s vyhodnocením prezence, účasti členů SVJ/ BD předsedovi SVJ/BD.

Vyhodnotí/shrne všechny body hlasování a jejich platnost.

Sadu dokumentů odevzdá předsedovi SVJ/BD.

Všechny úkony jsou prováděny v souladu s nařízením GDPR. Po ukončení a vytvoření sady dokumentů pro SVJ/BD jsou všechny údaje smazány.

Chcete vědět více?

Zeptejte se nás, ozveme se Vám
hned jak to bude možné.

© 2018 Paragrafs s.r.o. – Všechna práva vyhrazena